VÍTEJTE NA CECHOVNÍCH STRÁNKÁCH CECHŮ CzekkTerror a CzekkKids. SVOJE NÁPADY, NÁVRHY NEBO DOTAZY PIŠTE DO DISKUZE NEBO NA EMAIL: CzekkTerror@email.cz

 
 

Morální kodex


Každá skupina lidí, jež má společné cíle se řídí jistými pravidly, která se snaží dodržovat. Tato pravidla se nazývají morální kodex a mi Vám tady představíme ten NÁŠ.

Hlava I.

Úvod

1. každý člen cechu CzekkTerror a CzekkKids má povinnost seznámit se s tímto kodexem a bez výjimky dodržovat všechny jeho body
2. kodex je jednohlasně schválen vedením cechu a změny v něm je možné provádět pouze za souhlasu celého vedení
3. kodex byl sepsán za účelem sjednocení myšlenek cechu a jeho budoucího počínání

Hlava II.

Člen cechu

Povinnosti člena cechu

1. každý člen cechu je zodpovědný za své chování jak ve světě metinu tak i v cechovních místech mimo hru (především na fóru, ale taky při komunikaci na icq, skype apod.)
2. řádný člen cechu se za každých okolností chová čestně, nepodvádí, nekrade a nepoužívá žádné hacky apod. a vždy se snaží pomáhat ostatním členům cechu dle svých možností
3. člen cechu neokrade jiného člena cechu a ani záměrně nevyužije ve svůj prospěch neznalosti hodnoty jakékoliv věci jiného člena cechu
4. člen cechu který chce prodat nějakou dobrou věc nejprve tuto, daruje, vydraží nebo nabídne v cechovním chatu (případně v příslušné kategorii na fóru) členům cechu nebo přímo některému z členů cechu. Dobré věci by měli zůstat v cechu
5. žádný člen cechu nikdy nenapadne jiného člena cechu. Výjimkou je samozřejmě duel
6. každý člen cechu je povinen účastnit se cechovních akcí dle svých možností a času
7. každý člen cechu je povinen pravidelně navštěvovat fórum a aktivně se zapojovat do diskuzí na něm
8. každý člen cechu je povinen reagovat na žádosti, nabídky, prosby apod. v cechovním chatu (nemám, nechci, nejdu - nikomu neublíží...) pokud mu to současná situace umožňuje
9. každý člen cechu, který ví dopředu o tom, že bude více jak 3 dny offline/neaktivní, je povinen tuto skutečnost oznámit na fóru, případně PM někomu z vedení cechu
10. každý člen cechu, při zjištění porušení některého bodu tohoto kodexu jiným členem cechu, má povinnost oznámit jeho počínání neprodleně někomu z vedení cechu

Práva člena cechu

1. každý řádný člen cechu má právo vyjádřit svůj názor nebo nesouhlas s čímkoliv co se týká cechu, na fóru v příslušné kategorii a jeho názor bude vždy respektován a brán v úvahu
2. každý řádný člen cechu má právo účastnit se společných výprav do věže, nebo bojových výprav do jiných říší. Informace o jejich konání bude vždy na fóru nebo se o něm dozvíte přímo v cechovním chatu
3. každý řádný člen cechu má právo požádat o pomoc s expením, nebo může požádat o darování nějaké menší částky yangů, kohokoliv z vedení cechu. Nemusí mu však být vzhledem k aktuálním možnostem a situaci vyhověno
4. každý člen je pod ochranou cechu a má právo žádat o ochranu nebo o pomoc při napadení

Hlava III.

Cech a jeho vedení

Povinnosti cechu a jeho vedení

1. cech a jeho vedení se svými možnostmi snaží pomáhat jednotlivým členům cechu v jejich růstu a prosperitě
2. vedení cechu vždy jedná taky aby jeho rozhodnutí byla vždy v souladu s tímto morálním kodexem a vždy má na zřeteli blaho cechu jako celku
3. vedení cechu vždy rozhoduje hlasováním a to za přítomnosti všech jeho členů
4. o závažných rozhodnutích (změna kodexu, změny ve vedení, včetně obsazení někoho nového do vedení) musí vždy rozhodnout cele vedení cechu jednohlasně

Práva cechu a jeho vedení

1. vedení má právo trestat členy cechu za jejich prohřešky jak samo uzná za vhodné a to i vyloučením z cechu
2. o vyloučení člena cechu musí rozhodnout celé vedení jednohlasně
3. vedení cechu jsou taky jen lidi a nemůžou se věnovat všem členům. Snažte se to pochopit a vždy si pečlivě promyslete je-li nutné obracet se s vaším dotazem, prosbou, žádosti přímo na vedení cechu. Máme plno výborných a zkušených členů, zkuste to vždy nejprve v cechovním chatu

Hlava IV.

Závěrečná ujednání

1. každý člen cechu musí tento kodex znát a jeho neznalost v žádném případě neomlouvá
2. porušení některých bodů kodexu, může vést až k vyloučení člena z cechu
3. morální kodex v plném znění a rozsahu schválili všichni členové vedení cechu ke dni 15.8.2010

Se zněním kodexu souhlasili všichni níže uvední, jakožto zástupci cechů CzekkTerror a CzekkKids. Kodex jak již zmíněno, je měnitelný pouze za souhlasu všech zástupců vedení cechu.

Kodex je vystaven veřejně a především za účelem obeznámení všem stávajícím členům cechu jakožto i nově příchozím žadatelům o vstup do cechu CzekkKids nebo CzekkTerror

Morální kodex byl schválen vedením cechů ve složení:

SpratekCZ - zakladatel a vůdce cechu CzekkTerror (Leader)
GabrielCZ - 1. zástupce v cechu CzekkTerror (CoLeader), věrný kamarád a poradce
ArTaX - zakladatel a vůdce cechu CzekkKids (Leader), věrný kamarád a poradce